Skip to content

Terma & Syarat

Kami Menghormati Privasi Anda

Terma dan syarat berikut yang berikut adalah berkaitan akses dan penggunaan laman web Melaka Wonderland Sdn. Bhd. ("Melaka Wonderland") - www.melakawonderland.com.my dan semua pautan yang berkaitan.

Terma Penggunaan

 1. Pengguna Laman Web mesti berusia lebih dari 18 tahun.
 2. Melaka Wonderland berusaha untuk memastikan ketepatan maklumat dan/atau bahan-bahan yang terdapat di Laman Web, namun, kami tidak menjamin ketepatan, kelengkapan, kewangan, atau kebolehpercayaan mana-mana kandungan atau data yang terdapat di Laman Web. Melaka Wonderland dengan jelas menafikan semua jaminan dan syarat, termasuk jaminan tersirat dan syarat kebolehterimaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan ketiadaan pelanggaran, dan yang timbul melalui undang-undang atau sebaliknya dalam undang-undang atau daripada proses transaksi atau penggunaan dalam perdagangan.
 3. Melaka Wonderland akan berusaha untuk menyediakan maklumat yang terkini dan tepat tentang produk dan perkhidmatannya di Laman Web ini. Semua maklumat yang dipaparkan di laman ini adalah betul pada masa penerbitan dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

Ganti Rugi

 1. Melaka Wonderland tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan kepada, atau virus atau kod lain yang boleh menjejaskan apa-apa perkakasan atau peranti, perisian, data atau harta lain disebabkan akses atau penggunaan Laman Web. Walau apa pun keadaan, Melaka Wonderland tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, atau kerugian, tuntutan, kerosakan, atau apa-apa jenis ganti rugi, langsung, tidak langsung, insidental atau konsekuensial (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan atau simpanan) sama ada berdasarkan kontrak, tort, liabiliti ketat, atau sebaliknya, yang timbul daripada atau berkaitan dengan:
  1. sebarang penggunaan laman web ini atau kandungannya;
  2. sebarang kegagalan atau kelewatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan mana-mana komponen Laman Web;
  3. apa-apa perbuatan atau tidak berbuat oleh Melaka Wonderland;
  4. penyediaan atau kegagalan untuk menyediakan sebarang perkhidmatan; atau
  5. sebarang maklumat, perisian, produk, perkhidmatan grafik berkaitan yang diperoleh melalui Laman Web.
 2. Sebarang urus niaga yang dilakukan oleh pengguna dengan pihak ketiga melalui Laman Web adalah tanggungjawab pengguna. Sekiranya berlaku pertikaian antara pengguna dan mana-mana pihak ketiga disebabkan penggunaan Laman Web, Melaka Wonderland akan melakukan yang terbaik, tetapi tidak berkewajiban, untuk membantu penyelesaiannya dan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami sebagai akibatnya.
 3. Melaka Wonderland mungkin menyediakan pautan ke laman web lain, sumber, iklan atau penyponsoran sama ada secara langsung atau melalui rakan kontrak. Melaka Wonderland tidak bertanggungjawab atas pautan ini dan tidak mengesyorkan kandungannya. Akses ke laman web lain adalah atas risiko pengguna sendiri.
 4. Melaka Wonderland tidak meminta atau menghantar maklumat sensitif (seperti nombor kad kredit) melalui internet. Sebarang maklumat sensitif yang diminta oleh atau diberikan kepada laman web pihak ketiga adalah tanggungjawab pengguna.
 5. Pengguna akan memberi ganti rugi dan mengekalkan Melaka Wonderland dari sebarang tindakan, tuntutan, kerugian, kos (termasuk semua kos undang-undang yang sebenarnya dikeluarkan atau sebaliknya), kerosakan dan belanja yang ditanggung atau dikenakan oleh Melaka Wonderland sama ada secara wajar atau sebaliknya yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada apa-apa pelanggaran atau dakwaan pelanggaran oleh pengguna terhadap mana-mana terma dan syarat.
 6. Melaka Wonderland tidak akan bertanggungjawab kepada anda di mana pelaksanaan mana-mana obligasinya kepada anda dihalang, digagalkan atau terhalang oleh sebab-sebab tindakan Tuhan, perang dan apa-apa perang lain, huru-hara awam, kemalangan, mogok, mogok industri, perselisihan perdagangan, tindakan kekangan kerajaan, pelaksanaan atau sekatan import atau eksport atau sebab lain yang tidak dalam kawalan munasabah Melaka Wonderland.

Hak Cipta & Penafian

 1. Bahan yang terdapat di Laman Web dan sebarang jenama dagang serta jenama Melaka Wonderland yang termasuk dalam bahan tersebut adalah milik Melaka Wonderland atau pemberi lesennya. Seseorang boleh menyalin sebahagian dari bahan ini dari Laman Web, tertakluk kepada terma dan syarat berikut:
  1. bahan tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan peribadi, bukan perdagangan, oleh individu tersebut;
  2. salinan tersebut mesti mengekalkan sebarang hak cipta atau notis harta intelek lain yang terdapat dalam bahan asal;
  3. produk, teknologi, atau proses yang diterangkan dalam Laman Web mungkin tertakluk kepada hak milik intelek lain yang dipesan oleh Melaka Wonderland atau pihak ketiga lain. Tiada lesen yang diberikan berkenaan dengan hak milik intelek tersebut; dan
  4. imej, jenama dagang, dan jenama yang dipaparkan di laman ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta, hak jenama dagang, dan hak kekayaan intelek, dan tidak boleh disalin atau digunakan dalam apa-apa cara tanpa izin bertulis daripada pemilik masing-masing.

Taman Tema & Resort Melaka Wonderland

Lot PT 17178, Lebuh Ayer Keroh,
Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka.

Untuk Pertanyaan Am & Korporat
tube ride 1
pedal boat

Making an Enquiry

X
X